dziennik elektroniczny

Gimnazjum nr 36

Bezpieczeństwo

 

 
Od początku istnienia szkoły jednym z priorytetów jej działań jest bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły.

Zintegrowany Plan Działań „Bezpieczne Gimnazjum” powstał dzięki inicjatywie Dyrektora Szkoły Pani Marii Dobrowolskiej oraz nauczyciela wychowania fizycznego Pani Anny Jędrzejczyk jeszcze w roku szkolnym 2003/2004. Wśród zespołu partnerów oprócz nauczycieli Gimnazjum nr 36 znaleźli się przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy nr XIV, Policji, Straży Miejskiej, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, Rada Rodziców.

Po raz pierwszy certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo” otrzymaliśmy na lata 2004-2006.

27 września 2006 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie po raz drugi przyznała naszej szkole certyfikat „Szkoła promująca bezpieczeństwo” na lata 2006-2008, a potem na lata 2008-2013.

Nasze Gimnazjum realizowało założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 7 lat i pozytywnie przeszło audyt w związku z tym w listopadzie 2013 roku otrzymaliśmy od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji tytuł „Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” potwierdzający przygotowanie do samodzielnej kontynuacji projektu. W związku z tym, co roku podejmujemy działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w szkole.
 
 
„Lider Projektu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
 
W ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo zaplanowano spotkania z partnerami zespołu. Na bieżąco współpracują ze szkołą w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa w tym roku szkolnym:
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 – psycholog Monika Pawłowska
2. Rada Dzielnicy XIV – wiceprzewodniczący Łukasz Cieślik
3. Straż Miejska - Artur Ryś
4. Komisariat Policji nr VIII
5. Specjaliści do spraw nieletnich XXX LO – pedagog Marzena Pinkowicz
6. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień – p. Monika Borkowska
7. Higienistka szkolna – Ryszarda Warwas
8. Społeczny Inspektor Pracy – Iwona Łęska    
Pełnomocnikiem do spraw projektu w gimnazjum jest pedagog Katarzyna Chmiest-Żądło.
 
Na podstawie obserwacji, analizy dokumentacji, rozmów z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły oraz na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli wybranych klas określono priorytety podejmowanych działań:
* uzyskanie przez XXX LO certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”;
* przygotowanie planu dyżurów nauczycielskich i rzetelne pełnienie dyżurów przez nauczycieli także w toaletach uczniowskich;
* reagowanie wszystkich pracowników szkoły na oznaki przemocy wśród uczniów, podejmowanie działań mediacyjnych. Korzystanie z zapisu monitoringu w szkole przy wykrywaniu sprawców przemocy itp.  Rozmowy z uczniami będącymi ofiarami i sprawcami przemocy oraz ich rodzicami. Podejmowanie stosowanych działań i kierowanie do specjalistów w razie potrzeby;
* współpraca z przedstawicielami do spraw nieletnich Komisariatu Policji nr VIII w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły;
* współpraca z Radą Dzielnicy XIV w celu zwiększenia patroli policji i straży miejskiej wokół szkoły oraz rozbudowy monitoringu w szkole;
* wsparcie wychowawców w działaniach wychowawczych poprzez systematyczne spotkania zespołów wychowawców. Udział koordynatora projektu, wychowawców, nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, konferencjach dotyczących bezpieczeństwa;
* wdrożenie procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz podejmowanie działań profilaktycznych;
* dbanie o przestrzeganie zapisów statutu zwłaszcza obszarze praw i obowiązków uczniów. Konsekwentne stosowanie, zgodnie z zapisami w statucie sankcji wychowawczych w sytuacji, gdy uczeń narusza obowiązujące w szkole prawo.
 
Zintegrowany Plan Działania:
1. Współpraca z panią dyrektor Ewą Dziekan z Dzielnicą XIV w ramach zespołu „Bezpieczny Kraków”– cały rok szkolny.
2. Systematyczna współpraca z psychologami  Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 w Krakowie. Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli, diagnozowanie przyczyn problemów wychowawczych i zapobieganie im -  cały rok szkolny.
3. Współpraca z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Organizowanie warsztatów dla uczniów i rodziców.
Klasy 3a, 3b, 3c  „Jak radzić sobie ze stresem?” w I półroczu;
Klasa 3d „Trening asertywności” w I półroczu;
Rodzice klasy 3d spotkanie profilaktyczne „Wspólna sprawa” z psychologiem MCPU.
 
 
W II półroczu realizacja programu Pierwszy rok - pierwszy krok. Program obejmie swoim działaniem uczniów, rodziców oraz wychowawców klas pierwszych gimnazjum.
4. Współpraca ze stowarzyszeniem „Siemacha” zorganizowanie zajęć integracyjnych (służących porozumiewaniu się i pogłębianiu relacji pomiędzy uczniami) w klasach  pierwszych oraz w klasach drugich zajęć rozwijających kompetencje społeczne.
5. Wdrażanie procedur dotyczących postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia i demoralizacji nieletnich. Udział koordynatora oraz nauczycieli w wybranych szkoleniach dotyczących powyższych zagadnień. W miarę potrzeb spotkania z przedstawicielami policji. Bieżąca współpraca z przedstawicielami do spraw nieletnich Komisariatu nr VIII.
7. Spotkania z pedagogiem panią Marzeną Pinkowicz w ramach projektu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa w XXX LO- cały rok szkolny w miarę potrzeb.
8. Impreza integracyjna klas 1. Działania integrujące zespół klasowy w ramach przygotowywania się do imprezy wychowawców i uczniów od września. Finał imprezy w styczniu 2014 roku - p. Małgorzata Gauza oraz p. Anna Jędrzejczyk.
9. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów z przedstawicielem Straży Miejskiej - p. Arturem Rysiem w ramach programu „Współpracujemy”.
Tematyka spotkań profilaktycznych:
klasy I - "Unikanie zagrożeń";
klasy II - "Odpowiedzialność prawna osób nieletnich, cz.II";
klasy III - "Uzależnienia".
Dodatkowo możliwe tematy do realizacji "Cyberprzemoc","Fair Play Kibic","Eko (śmieci, smog, czad),"Demoralizacja","Agresja, Przemoc rówieśnicza"- w miarę potrzeb.
Zajęcia profilaktyczne odbywają się według ustalonego harmonogramu w I i II półroczu.
9. Zajęcia z cyberprzemocy w gimnazjum dla rodziców zorganizowane we współpracy z Komendą Miejską Policji - w II półroczu.
10. Dyżury nauczycielskie – za ustalenie harmonogramów dyżurów nauczycielskich odpowiedzialna jest p. Małgorzata Kaczmarska. Harmonogram przygotowywany jest na początku września a zmiany wprowadzane w nim na bieżąco w trakcie roku szkolnego w związku ze zmianą planu lekcji.
11. Udział uczniów naszego gimnazjum w konkursie organizowanym przez Straż Miejską „Prawo, bezpieczeństwo, ratownictwo” – II półrocze - Katarzyna Chmiest-Żądło, Monika Grelowska, p. Artur Ryś.
12. Bieżąca współpraca z higienistką szkolną p. Ryszardą Warwas, opieka nad uczniami w sytuacjach kryzysowych. Inicjowanie działań profilaktycznych, współpraca z zespołem wychowawców gimnazjum.
13. Bieżąca współpraca pani Dyrektor Ewy Dziekan ze Społecznym Inspektorem Pracy p. Iwoną Łęską. Monitorowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy nauczycieli Gimnazjum nr 36 w Krakowie.
14. Spotkanie partnerów projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na bieżąco w miarę potrzeb.
 

    

 
 

            We wrześniu 2011 roku szkoła przystąpiła do projektu „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń” pod patronatem Ministra Sprawiedliwości RP.
 
 

 Działania szkoły

 

 Monitoring wizyjny

 

Jednym z punktów Planu Działań „Bezpieczne Gimnazjum” była realizacja monitoringu wizyjnego. Został on dofinansowany ze środków Dzielnicy nr XIV, UMK oraz Rady Rodziców. W roku 2005 został zamontowany rejestrator i 10 kamer. Monitoring wizyjny był rozszerzany w kolejnych latach dzięki środkom z UMK oraz środkom własnym przeznaczonym z rachunku dochodów własnych. Planujemy dalszą rozbudowę monitoringu.

 

 Bezpieczeństwo na co dzień

 

W czasie trwania zajęć szkoła jest zamknięta. Wejścia osób postronnych z zewnątrz jak i wyjścia uczniów w trakcie zajęć są monitorowane. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów podczas przerw na korytarzach oraz przy salach lekcyjnych.

Nauczyciele mają za zadanie reagować na każdy zaistniały fakt stosowania agresji słownej i przemocy fizycznej. Są zobowiązani do reagowania na akty wandalizmu i niewłaściwych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.

Uczniowie są zwalniani z zajęć lekcyjnych tylko na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów.

Szkoła zapewnia opiekę higienistki przez pięć dni w tygodniu

 

 Podnoszenie wiedzy i umiejętności uczniów oraz kadry pedagogicznej w zakresie bezpieczeństwa

 

 Tematyka bezpieczeństwa została uwzględniona w programach: wychowawczym i profilaktycznym szkoły.

Szkoła zwraca szczególną uwagę na problemy, jakie występują wśród współczesnej młodzieży: palenia papierosów, spożywania alkoholu.

Na zajęciach z wychowawcą oraz wybranych lekcjach realizowana jest tematyka poświęcona bezpieczeństwu w szkole i poza nią. Zagadnienia obejmują między innymi bezpieczeństwo w sieci czy odpowiedzialność karną za niewłaściwe zachowanie.

 Szkoła prowadzi cykliczne szkolenia nauczycieli z zakresu BHP oraz udzielania pierwszej pomocy.

Wymieniane są informacje o problemach z bezpieczeństwem podczas Rad Pedagogicznych, zebrań z rodzicami.

 

 Bezpieczeństwo w sporcie

 

Uczniowie wdrażani są do zespołowego działania na zajęciach wychowania fizycznego. Oprócz zajęć ogólnorozwojowych prowadzone są gry zespołowe z różnych dyscyplin. Oprócz profilaktyki zdrowotnej mają one nauczyć wzajemnej tolerancji i współdziałania w grupie osób o różnych predyspozycjach fizycznych.

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego pana Mirosława Zająca szkoła, wychodząc naprzeciw problemom związanym z walkami kibiców różnych klubów krakowskich, rozpoczęła organizowanie spotkań ze znanymi piłkarzami krakowskich klubów piłkarskich.

29 kwietnia 2004 r. odbyło się spotkanie z piłkarzami krakowskiej Wisły, na którym obecni byli: Marcin Baszczyński, Tomasz Frankowski i  Michał Wróbel. Spotkanie było częścią programu promującego zdrowy tryb życia oraz tolerancję nie tylko na stadionach. W naszej szkole uczą się kibice różnych klubów, których trzeba umieć ze sobą pogodzić.

7 maja 2004 r. był wspaniałym dniem dla fanów Cracovii. Do naszej szkoły wraz z Kazimierzem Węgrzynem przybyli piłkarze z klubu mieszczącego się przy ul. Kałuży. Licznie zgromadzona młodzież mogła spotkać się i porozmawiać ze swoimi pupilami.

Sprzęt sportowy posiada aktualne atesty.

 

Organizacja czasu wolnego dla młodzieży.

 

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, które mają za zadanie nie tylko pomagać w przezwyciężaniu trudności, ale także rozwijać umiejętności.

Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów oraz zajęcia sportowe z różnorodnych dyscyplin sportowych.

Nauczyciele organizują zielone szkoły, wycieczki jednodniowe, wyjścia do kin, teatrów, filharmonii, muzeów.

W zimie organizowane są wyjazdy narciarskie połączone z nauką jazdy na nartach, którą prowadzą nauczyciele – instruktorzy.

W szkole organizowane są konkursy z różnych dziedzin, turnieje sportowe.

Zachęcamy uczniów do włączania się w wolontariat.

 

 Remonty placówki

 

Przez cały czas prowadzone są remonty obejmujące nie tylko poprawę estetyki szkoły, ale również zwiększenie bezpieczeństwa. Remontowane są sukcesywnie posadzki w szkole.

 

 Partnerzy

 

Zarząd i Rada Dzielnicy nr 14

Policja

Straż Miejska

Rada Rodziców

MOPS

 

kontakt
pic

Dzwonki
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05

 Galerie
pic
pic
pic
więcej galerii