dziennik elektroniczny

Gimnazjum nr 36

Statut

STATUT GIMNAZJUM NR 36 
im Św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie 

Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Radę Pedagogiczną 
31 sierpnia 2015 roku. 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Rozdział II
Cele i zadania gimnazjum

Rozdział III
Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych
Informowanie o ocenach
Realizacja projektu edukacyjnego
Klasyfikacja śródroczna i roczna
Egzamin klasyfikacyjny
Egzamin poprawkowy
Egzamin Gimnazjalny

Rozdział IV
Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania
Miesięczne ocenianie zachowania uczniów
Ustalenie rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Informowanie o ocenach zachowania
Warunki i tryb odwołań oraz uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Rozdział V
Program wychowawczy i profilaktyki

Rozdział VI
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Rozdział VII
Doradztwo zawodowe

Rozdział VIII
Organizacja pracy szkoły
Organizacja biblioteki szkolnej
Działalność innowacyjna
Organizacja oddziałów integracyjnych
Organizacja zajęć dodatkowych
Współpraca z rodzicami

Rozdział IX
Organy pracy szkoły
Dyrektor szkoły
Rada pedagogiczna
Rada rodziców
Samorząd uczniowski.

Rozdział X
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum

Rozdział XI
Regulamin uczniowski
Prawa i obowiązki uczniów
Nagrody i kary

Rozdział XII
Zasady rekrutacji i promocji
Przyjęcie do szkoły
Przyjęcie do klasy programowo wyższej

Rozdział XIII
Zarządzanie szkołą

Rozdział XIV
Postanowienia końcowe
 
 

kontakt
pic

Dzwonki
1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
5. 11.40 - 12.25
6. 12.35 - 13.20
7. 13.40 - 14.25
8. 14.30 - 15.15
9. 15.20 - 16.05

 Galerie
pic
pic
pic
więcej galerii